Regulamin strony internetowej oraz polityka prywatności

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.HELENA.WISLA.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych, w tym za pośrednictwem serwisu www.booking.com.
V. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Własność intelektualna
VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Strona www.helena.wisla.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.helena.wisla.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.helena.wisla.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.helena.wisla.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
2) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
3) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.helena.wisla.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
3. USŁUGODAWCA – Helena Cieślar wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Pokoje Gościnne Helena Cieślar, adres siedziby: 43-460 Wisła, ul. Bukowa 8, adres do doręczeń: 43-460 Wisła, ul. Bukowa 10, NIP: 5481391151, REGON: 072761119, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: helena@wisla.pl, tel. 33/8552885, 668-300-278.
4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1) korzystanie z Formularza Kontaktowego,
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca prowadzi sprzedaż usług w zakresie wynajmu krótkookresowego za pośrednictwem serwisu www.booking.com, którego właścicielem (wg stanu na dzień 1 lutego 2020 roku) jest Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
1) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1) komputer z dostępem do Internetu,
2) dostęp do poczty elektronicznej,
3) przeglądarka internetowa,
4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu www.booking.com są opublikowane na stronie tegoż serwisu, przy czym:
1) Usługodawca może realizować elektroniczne płatności online (w szczególności obciążanie kart płatniczych w modelu MOTO) na podstawie danych przekazanych mu z serwisu www.booking.com – zgodnie z polityką prywatności, regulaminem serwisu i innymi uwarunkowaniami prawnymi tegoż serwisu.
2) Płatności w modelu MOTO, o których mowa powyżej, są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: helena@wisla.pl
2) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.helena.wisla.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.helena.wisla.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.helena.wisla.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.helena.wisla.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

WIODĄCA PODSTAWA PRAWNA
art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Helena Cieślar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pokoje Gościnne Helena Cieślar, ul. Bukowa 8, 43-460 Wisła, NIP: 548-139-11-51, tel. +48 668-300-278, mail: helena@wisla.pl

Działalność gospodarcza prowadzona jest w budynku zlokalizowanym w Wiśle przy ul. Bukowej 10.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
W celu ochrony Państwa danych Administrator działa zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony osób, których dane dotyczą .

Jeśli zamierzacie Państwo korzystać z naszych usług, zostanie poproszeni o podanie nam Swoich danych osobowych.

Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem firmy i świadczeniem przez nas usług („Usługi”).

Cel przetwarzania:
W zależności od Państwa wyboru, celem przetwarzania może być:
* Świadczenie usług przez nas oferowanych i realizacja zamówień, w tym:
– dokonania rezerwacji (w tym zakresie wymagane są imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
– umożliwienie udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usługi,
– realizacja transakcji,
– dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
* Komunikacja pisemna, mailowa, telefoniczna etc.
* Zapewnienie bezpieczeństwa,
* Ewentualnie marketing naszych usług, jeżeli wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę.
* Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Podstawa przetwarzania:
– Umowa o usługi noclegowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Inna umowa, np. umowa o świadczenie innych niż noclegowe usług, będących w naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Państwa odrębna zgoda, jeśli zostanie wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych:
Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
– brak możliwości korzystania z naszych usług
– brak możliwości zawarcia z nami jakiekolwiek umowy
– ewentualnie brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych itp.

Okres przetwarzania danych
Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
* przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
* ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą z nami
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy odpowiednie oprogramowanie antywirusowe.

Twoje prawa
Przysługuje Państwu prawo żądania:
* dostępu do Twoich danych osobowych
* ich sprostowania
* usunięcia
* ograniczenia przetwarzania

a także prawo:
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
* żądania przeniesienia danych do innego administratora

oraz każdego innego wynikającego z odpowiednich przepisów.

Prosimy o kontakt, jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznacie Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE/ ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
* podmiot zapewniający hosting
* podmiot umożliwiający płatności online (w szczególności obciążanie kart płatniczych w modelu MOTO)
KLAUZULA OPERATORA PŁATNOŚCI
Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imienia i nazwiska klienta, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, numeru karty płatniczej, kodu bezpieczeństwa, daty ważności, imienia i nazwiska właściciela karty płatniczej). Dane będą przetwarzane przez Administratora, tj. Pokoje Gościnne Helena Cieślar, w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
* ewentualnie Kancelaria Prawna

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Kontakt z administratorem
tel. +48 668-300-278, mail: helena@wisla.pl


Archiwa